Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact  |  GDPR

Privacyverklaring

B&R hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit kader houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Deze algemene privacyverklaring heeft als doel u op een heldere en transparante manier informatie te verstrekken omtrent de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.
De contractuele voorwaarden die tussen ons van toepassing zijn, blijven ongewijzigd.

Tot 24/05/2018 zijn de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten de toepasselijke wetgeving inzake privacy. Vanaf 25/05/2018 zal die vervangen worden door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Aangezien deze privacyverklaring reeds gebaseerd is op de nieuwe wetgeving zullen bepaalde procedures beschreven in deze privacyverklaring pas operationeel worden/inwerking treden na 24/05/2018.

1. Draagwijdte van deze privacyverklaring

1.1. Wat betekenen ‘persoonsgegevens’, ‘verwerking’ en ‘verwerkingsverantwoordelijke’?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bv.: naam, contractnummer, e-mail adres, rekeningnummer, …)

De verwerking is elke bewerking m.b.t. een persoonsgegeven en omvat o.a. alle aspecten betreffende het verzamelen, opslaan, vastleggen, structureren, ordenen, bijwerken of wijzigen, gebruiken, raadplegen, opvragen, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van dat gegeven.
B&R, met maatschappelijke zetel te De Caterslei 5, 2930 Brasschaat, gekend onder het ondernemingsnummer 0457.385.385, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens waarover zij beschikt. Hieruit volgt dat wij bepalen voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt en dat wij zowel uw aanspreekpunt als dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen m.b.t. het gebruik van uw persoonsgegevens.

1.2. Voor wie is de privacyverklaring bestemd?

Onze privacyverklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen: cliënten (zelfs prospecten), leveranciers, medewerkers, … waarmee wij handelen.
Deze privacyverklaring is echter niet bestemd voor rechtspersonen.

1.3. Op welke gegevens heeft onze privacyverklaring betrekking?

a) Niet bijzondere categorieën van persoonsgegevens

De gegevens uit deze categorie zijn de persoonsgegevens die u aanbelangen, dit wil zeggen de gegevens die het mogelijk maken om u te identificeren, hetzij op directe wijze (de gegevens zoals uw naam en voornaam die toelaten u onmiddellijk te identificeren) hetzij op indirecte wijze (de gegevens zoals uw telefoonnummer of het kentekennummer van uw auto die toelaten u op indirecte wijze te identificeren).
Tijdens onze contacten met u moeten wij mogelijk verschillende persoonsgegevens verzamelen:

 • identificatiegegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam, adres, …);
 • contactgegevens (bijvoorbeeld: adres, e-mailadres, telefoon, …);
 • globaal financieel overzicht (bijvoorbeeld: uw onroerende goederen, …);
 • beroep (bijvoorbeeld: uitgeoefende functie, opleiding, …);
 • leefgewoonten;
 • gewoonten wat het gebruik van goederen en diensten betreft;
 • hobby's en interesses;
 • samenstelling van het gezin (bijvoorbeeld: burgerlijke staat, aantal kinderen, …);
 • kenmerken van de woning;
 • beeld- en geluidsopnames;
 • ...

Wij zouden ook gegevens kunnen gebruiken die we verkregen hebben van externe bronnen, (bv.: professionele dataleveranciers) voor de correctie van de gegevens (bv.: de verbetering van de spelling van uw adres) en de verrijking van de gegevens (bv.: samenstelling van uw gezin).

In sommige gevallen hebben de persoonsgegevens niet enkel betrekking op uzelf, maar ook op één of meerdere van uw relaties (bv.: uw partner, uw werknemers, …) of op een derde partij. Als u ons persoonsgegevens van andere personen meedeelt, dient u hen hiervan op de hoogte te brengen.

b) Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn die gegevens die een bijzondere bescherming genieten. Concreet betreft het gegevens inzake raciale en etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze/filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische/biometrische gegevens, gegevens m.b.t. gezondheid, seksualiteit/seksuele geaardheid, … om een natuurlijke persoon op een unieke wijze te identificeren

In de praktijk zal B&R deze gegevens niet verwerken en indien dit toch noodzakelijk zou zijn zal dit met bijzondere zorgvuldigheid gebeuren en zal voorafgaand uitdrukkelijke toestemming worden verzocht alsook informatie worden verstrekt omtrent de doeleinden waarvoor ze noodzakelijk zijn.

De toegang tot die gegevens zal bovendien beperkt worden tot de personen die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken voor het bereiken van het doeleinde waarvoor de toestemming werd gegeven.

B&R gebruikt in geen enkel geval uw gegevens uit de bijzondere categorieën voor prospectiedoeleinden.

2. Wanneer en hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

B&R kan sommige van uw gegevens onder meer verzamelen:

 • wanneer u klant wordt;
 • wanneer u de formulieren en contracten invult die wij u voorleggen;
 • wanneer u onze diensten en producten gebruikt;
 • wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, ingaat op onze uitnodigingen (conferenties, ...), deelneemt aan wedstrijden, …;
 • wanneer u contact met ons opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld;
 • wanneer uw gegevens worden gepubliceerd of meegedeeld door:
  o gemachtigde derden (personen die u speciaal gemachtigd hebt, het Belgisch Staatsblad, vennootschappen die behoren tot de groep van B&R); of
  o professionele dataleveranciers (bv.: Bisnode);
 • wanneer u door onze bewakingscamera’s in en rond onze gebouwen wordt gefilmd. Deze beelden worden enkel opgeslagen met het oog op het waarborgen van de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten en wijzelf het slachtoffer zouden kunnen worden, te voorkomen (hun aanwezigheid wordt aangeduid met pictogrammen die onze contactgegevens vermelden).
 • wanneer u gegevens meedeelt tijdens het gebruik van onze websites (inclusief onze pagina’s op sociale media) en onze mobiele toepassingen, bijvoorbeeld:
  o wanneer u ons gegevens meedeelt tijdens het intekenen op onze nieuwsbrief;
  o wanneer u online een offerte aanvraagt;
  o wanneer u online uw gegevens invult om uw kandidaatstelling in te dienen voor een vacature bij B&R;
  o wanneer u één van onze mobiele apps gebruikt;
  o wanneer u online contracten afsluit;
  o wanneer u uw gegevens invult in de ‘privézones’ (bv.: uw naam, uw e-mail, uw boodschap) van onze website(s)

Wanneer wij u persoonsgegevens vragen, hebt u het recht om daar niet op in te gaan. Die weigering zou echter het aanknopen van contractuele relaties kunnen verhinderen, zou de aard daarvan kunnen wijzigen of zou het beheer daarvan kunnen beïnvloeden.

3. Op welke basis en voor welke doeleinden kunnen wij uw gegevens verwerken?

3.1. Diverse doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die pertinent zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde.
Als algemene regel en bij wijze van voorbeeld gebruiken wij uw persoonsgegevens:

 • Wanneer wij uw toestemming verkregen hebben. In dat geval verwerken we uw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven;
 • In het kader van de uitvoering van het contract of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen

Wij verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden:

 • Analyse omtrent de opportuniteit van het sluiten van een overeenkomst en/of de voorwaarden die aan de sluiting van een overeenkomst gekoppeld dienen te worden;
 • Sluiten, beheer en uitvoering van contracten die deel uitmaken van het gamma van producten en diensten aangeboden door B&R, inclusief het beheer van de klantrelatie;
 • Bewaren van uw voorkeuren: of en hoe B&R u mag contacteren om u informatie, publiciteit of voorstellen te bezorgen;
 • Uitvoering van een dienst die u hebt gevraagd, bijvoorbeeld door zelf online uw gegevens aan ons mee te delen om in te tekenen op de nieuwsbrief, uw kandidaatstelling in te dienen of om een offerte te vragen. In dat geval verwerken we de door u meegedeelde gegevens om u de nieuwsbrief te bezorgen, uw kandidaatstelling te verwerken of de gevraagde offerte op te sturen.
 • Om te voldoen aan alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, zoals:
  o Voorkoming van het witwassen van geld;
  o Bestrijding van fiscale fraude; en
  o Fiscale verplichtingen van B&R.

Om redenen die ons gerechtvaardigde belang betreffen. In dat geval streven wij ernaar om een billijk evenwicht te bewaren tussen ons gerechtvaardigde belang en het respecteren van uw privacy. Het gaat om situaties waarin we uw persoonsgegevens verwerken om zo goed mogelijk te kunnen functioneren en u de beste dienstverlening te verschaffen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden:

 • Detectie en preventie van misbruiken en fraudes;
 • Bescherming van de goederen van de onderneming;
 • Beveiliging van goederen en personen, alsook van onze informaticanetwerken en informaticasystemen van;
 • Melding van alle misbruiken die de financiële toestand, de resultaten en/of de reputatie van B&R ernstige schade (kunnen) toebrengen;
 • Controle van de regelmatigheid van de verrichtingen;
 • Caststelling, uitoefening, verdediging en bescherming van onze rechten of van de personen die wij eventueel vertegenwoordigen (bv.: bij geschillen);
 • Totaalbeeld van de klanten (bv.: opmaken van statistieken m.b.t. onze klanten om te weten wie onze klanten zijn en om hen beter te kennen);
 • Optimalisering en beheer van de distributie kanalen van B&R;
 • Beheer en aanpassing van de toegestane producten;
 • Prospectie en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten door B&R waarvan we weten dat ze nog beter zullen beantwoorden aan uw behoeften en wensen.

3.2. Prospectie

B&R kan, o.b.v. gerechtvaardigd belang, uw persoonsgegevens verwerken voor prospectiedoeleinden.
Gelet op het belang dat B&R hecht aan het respecteren van uw privacy werd besloten om uw persoonsgegevens enkel te verwerken voor prospectiedoeleinden op voorwaarde dat deze prospectie werkelijk voor u van belang is. B&R gebruikt uw gegevens namelijk enkel om uw wensen en behoeften beter te kennen en om u enkele offertes en voorstellen te bezorgen die u werkelijk interesseren.
Wij kunnen u bijvoorbeeld in volgende gevallen contacteren:

 • Om u te informeren omtrent een nieuwe dienst of product;
 •  ….

B&R bezorgt in geen geval uw gegevens aan derden voor hun eigen prospectie en neemt ook geen contact met u op om offertes of voorstellen van producten of diensten van derden aan te bieden.

In het kader van prospectie kan B&R u contacteren via de gebruikelijke kanalen (bv.: brief of telefoon) of via elektronische kanalen (bv.: e-mail).

In het kader van prospectie gebruikt B&R slechts een beperkt aantal persoonsgegevens, namelijk:

 • Gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks meedeelde in contacten met B&R;
 • Gegevens die B&R heeft verkregen tijdens interacties tussen u en ons (bv.: betalingsgewoonten, …);
 • Gegevens die B&R heeft verkregen via cookies (en andere gelijkaardige technologieën) die u hebt aanvaard op onze websites en/of mobiele apps.

In geen geval worden in het kader van prospectie gegevens van de bijzondere categorieën gebruikt of gegevens m.b.t. gerechtelijke veroordelingen en overtredingen gebruikt.

Om ons ervan te verzekeren dat u offertes ontvangt die u interesseren en het best aan uw wensen en behoeften zijn aangepast maakt B&R gebruikt van bovenstaande persoonsgegevens voor profilering en het nemen van beslissingen o.b.v. het in het kader van prospectie gevormde profiel. Dit betekent:

 • Dat wij algemene of specifieke klantenprofielen bepalen om uw wensen, behoeften, kooppotentieel en/of gedragingen beter te kunnen inschatten. Onder andere:
  o De mate waarin uw eigenschappen als klant overeenstemmen met een model
  o Uw verwachtingen die u stelt t.a.v. B&R
  o …
 • Dat wij signalen volgen die betrekking hebben op onze diensten en/of producten (bv.: deelname aan een wedstrijd, gebruik van een applicatie, verzoek om informatie, …);
 • ….

U kan steeds, zonder kosten, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden (incl. bijhorende profilering).
De offertes en voorstellen die wij u bezorgen achten wij echter in uw belang te zijn. Indien u niet langer wenst dat wij u contacteren i.v.m. voorstellen, producten en/of diensten, .. kan u ons hiervan op de hoogte brengen:

 • Via e-mail mail@bnr.be;
 • Cookies (en andere gelijkaardige technologieën) uit te schakelen op onze website(s) en apps.

4. Hoe beschermen wij uw gegevens?

B&R staat toegang tot uw persoonsgegevens enkel toe aan personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle organisatorische en technische voorschriften m.b.t. het garanderen van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens respecteren.

Door te voorzien in technische middelen toegespitst op de bescherming van uw persoonsgegevens willen wij vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot deze gegevens, ze verwerken, vernietigen of aanpassen.

Eventuele links op onze website(s) of mobiele apps kunnen betrekking hebben op sites of apps van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden noch tot het toepassingsgebied van deze privacyverklaring noch tot onze verantwoordelijkheid behoren. Wij raden u bijgevolg aan hun privacyverklaring aandachtig te lezen om u te informeren omtrent de wijze waarop zij uw privacy beschermen.

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze meegedeeld?

5.1. Algemeen

Ter bescherming van uw privacy worden de personen die toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens zorgvuldig geselecteerd o.b.v. hun taken.
Uw persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan andere vennootschappen binnen de groep van B&R of een verwerker.
Eventuele verwerkers zijn contractueel verbonden met B&R en moeten bijgevolg onze instructies volgen en de in onze privacyverklaring opgenomen principes respecteren. B&R ziet er bovendien in het bijzonder op toe dat deze verwerkers:

 • Enkel over gegevens beschikken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken; en
 • Zij zich t.a.v. B&R ertoe verbinden de gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken en ze alleen voor de uitvoering van hun taken te gebruiken.

Indien B&R hiertoe wettelijk of contractueel verplicht is of een gerechtvaardigd belang dat wettigt worden uw gegevens tevens aan andere personen verstrekt. In dat geval zien wij erop toe dat:

 • Deze personen enkel over de gegevens beschikken die contractueel of wettelijk verplicht meegedeeld moeten worden of waarvan de verstrekking o.b.v. een gerechtvaardigd belang wordt gerechtvaardigd; en
 • Deze personen zich t.a.v. B&R verbinden deze gegevens op een veilige en vertrouwelijk manier te verwerken en ze alleen voor het doeleinde waarvoor ze werden bezorgd te gebruiken.

5.2. Geen gegevensoverdracht voor commerciële doeleinden

B&R deelt uw gegevens niet mee aan derden voor commercieel gebruik

5.3. Gegevensoverdrachten buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Het is mogelijk dat B&R uw gegevens buiten de EER overdraagt.
B&R maakt in dergelijk geval enkel toepassing van landen waar een passend beschermingsniveau geldt.

6. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

6.1. Recht op inzage

U heeft het recht de gegevens die u aanbelangen in te zien en kan is in dit verband o.a. vragen:

 • U te informeren of wij al dan niet persoonsgegevens van u verwerken;
 • Voor welke doeleinden persoonsgegevens van u worden verwerkt;
 • Welke categorieën persoonsgegevens van u worden verwerkt;
 • Hoelang deze gegevens bewaard worden;
 • Welke rechten u kan uitoefenen;
 • Wat de oorsprong van de verwerkte gegevens is;

6.2. Recht op rectificatie

U kan ons, indien u (ondanks al onze inspanningen) vaststelt dat uw gegevens onvolledig of onjuist zijn, vragen uw gegevens te rectificeren.

6.3. Recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)

In specifieke gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te doen wissen. Dit is o.a. wanneer:

 • De gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verzamelden;
 • De verwerking van uw gegevens uitsluitend op uw toestemming berust en u beslist deze in te trekken;

Uw recht om vergeten te worden is echter niet absoluut en B&R heeft het recht uw gegevens te blijven bewaren indien dit nodig is voor o.a.:

 • De naleving van een wettelijke verplichting;
 • Het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;

6.4. Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kan u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. Dit is o.a. wanneer:

 • De juistheid van uw gegevens wordt betwist, gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid te controleren;
 • Uw gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden maar u ze nodig zijn voor het instellen, uitvoeren of onderbouwen van een rechtsvordering

De beperking van verwerking eindigt in volgende situaties:

 • U hiermee instemde;
 • De verwerking nodig is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen;
 • De verwerking vereist is om de rechten van een andere natuurlijk persoon of rechtspersoon te beschermen;
 • Het algemeen belang de verwerking vereist

6.5. Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde situaties heeft u het recht om de persoonsgegevens die aan B&R werden verstrekt te laten overdragen:

 • Aan u; of
 • Aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien dit technisch mogelijk is.

Dit is het geval indien:

 • U instemde met de verwerking van uw persoonsgegevens of deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Er sprake is van een geautomatiseerde verwerking.

6.6. Recht van bezwaar

Berust de verwerking van uw persoonsgegevens op een gerechtvaardigd belang aan onze zijde beschikt u over het recht om op ieder ogenblik een bezwaar te maken rekening houdend met uw specifieke situatie. Er zal echter geen rekening worden gehouden met uw verzoek indien het gerechtvaardigd belang van B&R zwaarder weegt dan het uwe of de verwerking nodig blijft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

6.7. Recht om niet het voorwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtsgevolgen teweeg kan brengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijk gelijkaardige impact op u kunnen hebben

Aangezien B&R overtuigd is de beste service te kunnen leveren d.m.v. een individuele aanpak van elke klant zal u niet het voorwerp uitmaken van een beslissing die louter gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking (incl. profilering), en rechtsgevolgen teweeg kan die betrekking hebben op u of een aanzienlijk gelijkaardige impact op u kunnen hebben. B&R zorgt altijd voor een aanzienlijke menselijke tussenkomst.

6.8. Recht om uw toestemming in te trekken

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens door B&R louter op uw toestemming is gebaseerd kan u op elk moment een bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens voor eerder genoemde doeleinden.
In dat geval zou B&R zich in de onmogelijkheid kunnen bevinden om dat doeleinde te verwezenlijken en/of gevolg te geven aan uw verzoek. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatige verwerking van uw gegevens die plaatsvond gedurende de periode voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

6.9. Tot wie kan u zich richten?

Om uw rechten uit te oefenen volstaat een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een recto verso kopie van uw identiteitskaart via post of e-mail verstuurd naar volgend adres:
De Caterslei 5, 2930 Brasschaat, België en mail@bnr.be.

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens strijdig is met de toepasselijke wetgeving kan u tevens een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit waarvan u hieronder de contactgegevens kan vinden:


Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

7. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

B&R maakt uitsluitend gebruik van uw persoonsgegevens gedurende de periode waarin B&R over een doeleinde beschikt. Zodra alle doeleinden bereikt werden worden uw gegevens verwijderd. Concreet betekent dit dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst, de wettelijke verjaringsperiode alsook elke andere bewaringstermijn die door de wet- en regelgeving opgelegd zou worden.

8. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wijzigt. Wij nodigen u dan ook uit om online de recentste versie van deze verklaring te raadplegen en zullen u via onze website en eventueel via andere gebruikelijke kanalen op de hoogte houden van wijzigingen.

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET