Erfbelasting

 

  Tarieven geldig voor het Waals Gewest Tarieven geldig voor het Vlaams Gewest
 
Erfgenamen Tariefschijf Tarief % Tariefschijf Tarief %
Rechte lijn
Echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, ouders, wettelijk samenwonende (of 1 jaar ongehuwd samenwonende)
0 - 12.500
3
0 - 50.000
3
12.500 - 25.000
4
25.000 - 50.000
5
50.000 - 100.000
7
50.000 - 250.000
9
100.000 - 150.000
10
150.000 - 200.000
14
200.000 - 250.000
18
250.000 - 500.000
24
> 250.000
27
> 500.000
30
 
Zijlijn
Broers en zusters
0 - 12.500
20
0 - 35.000
25
12.500 - 25.000
25
25.000 - 75.000
35
35.000 - 75.000
30
75.000 - 175.000
50
> 175.000
65
> 75.000
55
 
Ooms en tantes, neven of nichten
0 - 12.500
25
0-35.000
25
12.500 - 25.000
30
25.000 - 75.000
40
35.000 - 75.000
45
75.000 - 175.000
55
> 175.000
70
> 75.000
55
 
Alle andere personen
0 - 12.500
30
0-35.000
25
12.500 - 25.000
35
25.000 - 75.000
60
35.000 - 75.000
45
75.000 - 175.000
80
> 175.000
80
> 75.000
55  Tarieven geldig voor het Brussels Gewest
 
Erfgenamen
Tariefschijf
Tarief %
Rechte lijn
Echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, ouders, wettelijk samenwonende (of 1 jaar ongehuwd samenwonende)
0 - 50.000
3
50.000 - 100.000
8
100.000 - 175.000
9
175.000 - 250.000
18
250.000 - 500.000
24
> 500.000
30
 
Zijlijn
Broers en zusters
0 - 12.500
20
12.500 - 25.000
25
25.000 - 50.000
30
50.000 - 100.000
40
100.000 - 175.000
55
175.000 - 250.000
60
> 250.000
65
 
Ooms en tantes, neven of nichten
0 - 50.000
35
50.000 - 100.000
50
100.000 - 175.000
60
> 175.000
70
 
Alle andere personen
0 - 50.000
40
50.000 - 75.000
55
75.000 - 175.000
65
> 175.000
80

Informatie 

Algemeen

 • Het tarief wordt steeds toegepast per erfgenaam.
 • In de drie gewesten is voorzien in een afzonderlijke tarifering voor bedrijfsactiva door de erflater persoonlijk gebruikt in de uitoefening van de eigen zaak (éénmanszaak). (Vlaanderen  3 / 7% - Wallonië 0 / 3% - Brussel - / 3%).

Voor Vlaanderen

 • partnerabattement: vrijstelling van 50.000 EUR op de eerste schijf aan roerende goederen voor de langstlevende partner. 
 • De tarieven worden afzonderlijk toegepast éénmaal op de roerende goederen, een tweede maal op de onroerende goederen.
 • tussen echtgenoten/samenwonenden of erfgenamen in rechte lijn wordt een degressieve vermindering toegekend zolang het erfdeel minder bedraagt dan 75.000 EUR.
 •  Vanaf 1/1/2012 geldt een vermindering van successierecht tot 3% (voor de rechte lijn en tussen samenwonenden) en 7% (voor alle anderen)  voor de vererving;
  1) van de activa die beroepsmatig geïnvesteerd zijn in ‘een familiale onderneming’ (met uitsluiting van onroerende goederen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning).
  Onder ‘familiale onderneming' wordt verstaan : een nijverheid -, handels-, ambacht-, of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door de schenker en/of zijn echtgenoot of samenwonende, al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd en uitgeoefend 
  OF 
  2) van de aandelen van ‘een familiale vennootschap’ die voor tenminste 50% in volle eigendom toebehoren aan de erflater en/of zijn familie.  Ook een deelneming van 30% in volle eigendom van de erflater en/of zijn familie is voldoende, op voorwaarde dat de erflater
  -hetzij tezamen met een andere aandeelhouder en zijn familie volle eigenaar is van 70% , 
  -hetzij gezamenlijk met twee andere aandeelhouders en hun familie volle eigenaar is van 90% van de aandelen.
  Onder ‘familiale vennootschap ‘ wordt verstaan: de vennootschap met zetel van werkelijke leiding in één van de lidstaten van de EER en die de uitoefening van een nijverheid -, handels-, ambachts-, of landbouwactiviteit of van een vrij beroep tot doel heeft.
  Ook de vennootschap die niet aan het voorgaande beantwoordt maar rechtstreeks minstens 30% van de aandelen houdt van minstens één directe dochtervennootschap die aan deze voorwaarden beantwoordt en die haar zetel van werkelijke leiding in één van de lidstaten van de EER heeft, wordt als een familiale vennootschap gedefinieerd.
  Patrimoniumvennootschappen worden uitgesloten.
  Teneinde de vermindering te kunnen behouden moet de activiteit van de familiale onderneming  of van de familiale vennootschap zonder onderbreking gedurende 3 jaar worden voortgezet. Bovendien mag het kapitaal van de vennootschap niet verminderd worden, en moet de zetel  van werkelijke leiding binnen de EER blijven.
 • De successierechten op legaten voor legaten aan goede doelen, beroepsverenigingen en private stichtingen zijn m.i.v. 1/07/2021 onderworpen aan het tarief van:
  • voor een legaat aan een goed doel: 0%.
  • voor een legaat aan een beroepsvereniging of private stichtingen: 8,5%.
 • Het gaat meer bepaald om legaten aan o.a. het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap, de Franse en Duitstalige Gemeenschap, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, provincies, gemeenten, erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, Vzw's, ziekenfondsen, ... 

Voor Brussel

 • Aan echtgeno(o)t(e) en kinderen wordt een vrijstelling toegekend van 15.000 EUR, eventueel te verhogen met 2.500 EUR/jaar voor kinderen jonger dan 21 jaar. Het “abattement” (aftrek van de berekeningstoeslag) wordt in mindering gebracht op de laagste schijf. (effectieve besparing 450 EUR)
 • Een beperkte vermindering (62 EUR per kind, 124 EUR voor de echtgenoot) kan worden toegestaan aan kinderen of langstlevende echtgenoot.
 • een vermindering van successierecht tot 3% is voorzien voor de vererving van een kleine of middelgrote onderneming of de aandelen van een vennootschap beschouwd als kleine of middelgrote onderneming mits:
  • de overledene eigenaar was van minimaal 25 % van de aandelen
  • de onderneming een nijverheids- handels- ambachts- of landbouwactiviteit heeft
  • gevestigd is binnen de EER
  • de onderneming haar activiteit voortzet na de vererving gedurende minimaal 5 jaar
  • de onderneming personeelsleden tewerkstelt en dat deze tewerkstelling gedurende 5 jaar na overdracht behouden blijft op minimaal 75%
  • er geen sprake is van een grote onderneming (> 250 werknemers of omzet > 40 milj. EUR)

Voor Wallonië

 • Aan echtgeno(o)t(e) en kinderen wordt een vrijstelling toegekend van 12.500 EUR, eventueel te verhogen met 2.500 EUR/jaar voor kinderen jonger dan 21 jaar. Dit abattement (=aftrek van de berekeningstoeslag) wordt in mindering gebracht op de laagste schijf. (effectieve besparing 375 EUR)
 • Een beperkte vermindering (62 EUR per kind, 124 EUR voor de echtgenoot) kan worden toegestaan aan kinderen of langst levende echtgenoot.
 • een vermindering van successierecht tot 0 of 3% is voorzien voor de vererving van een onderneming of de aandelen van een vennootschap mits:
  • de overledene eigenaar was van minimaal 25 % van de aandelen
  • de onderneming een nijverheids- handels- ambachts- of landbouwactiviteit heeft
  • gevestigd is binnen de EER
  • de onderneming haar activiteit voortzet na de vererving
  • de onderneming personeelsleden tewerkstelt en dat deze tewerkstelling gedurende 5 jaar na overdracht behouden blijft op minimaal 75%