Actua

Belgische belastingadministratie houdt voortaan rekening met het effectieve tarief aan bronheffing m.b.t. buitenlandse dividenden

 

De nieuwe circulaire 2020/C/96 van 9 juli 2020 maakt komaf met een omstreden interne instructie waarin de belastingadministratie stelde dat de buitenlandse bronheffing enkel in mindering mocht worden gebracht ten belope van het verdragstarief, ongeacht of in werkelijkheid meer bronbelasting werd ingehouden.

Een voorbeeld maakt e.e.a. duidelijk.
Een Belgische belegger ontvangt een bruto dividend van 100 EUR uit Duitsland. Duitsland kent een tarief van 25% aan bronbelasting. Hierdoor ontvangt de Belgische belegger een netto dividend van 75 EUR.
Het dubbelbelastingverdrag tussen België en Duitsland bepaalt echter dat dividenden in de staat, waarvan de uitkerende vennootschap verblijfshouder is, worden belast volgens de wetgeving van die staat, waarbij de aldus geheven belasting niet hoger mag zijn dan 15 % van het brutobedrag van die dividenden.

In Duitsland wordt 25% aan bronbelasting ingehouden, waarna de 10% 'te veel' betaalde bronheffing via een teruggaveprocedure kan worden gerecupereerd.

Volgens de interne instructie mocht slechts in de aangifte personenbelasting de in het dubbele belastingverdrag begrensde bronheffing in mindering worden gebracht (15%).
De Belgische belegger moest aldus in zijn aangifte een nettobedrag van 85 EUR aangeven, terwijl hij in werkelijkheid slechts 75 EUR had ontvangen.

Met de nieuwe circulaire komt hier een einde aan.

In afwachting van de verduidelijking van de begrippen, ‘geïnd of verkregen bedrag’ en ‘de in het buitenland ingehouden belastingen op die inkomsten’ in het kader van roerende inkomsten waarvan de schuldenaar gevestigd is in het buitenland, kondigde de belastingadministratie aan dat:
“[…] het belastbaar bedrag van de roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong bij voortduur te worden vastgesteld, rekening houdende met de buitenlandse belasting die in mindering is gebracht van het door de buitenlandse schuldenaar betaald inkomen.”

Het is nu uitzien naar de aangekondigde circulaire.
In ieder geval is het positief nieuws dat de belastingadministratie haar standpunt op dit punt heeft bijgeschaafd en in overeenstemming heeft gebracht met de wet.