Actua

Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en België

In de marge van het recente bezoek van het Nederlandse vorstenhuis aan ons land werd op 21 juni het nieuwe belastingverdrag tussen onze beide landen getekend. Zeer opvallend is dat de verdragspartijen zowel in de titel van het verdrag als op diverse plaatsen in het verdrag, verklaren dat naast het vermijden van dubbele belasting het verdrag eveneens als doelstelling heeft te voorkomen dat belastingen worden ontdoken of ontweken.

Een kort (onvolledig) overzicht van enkele opvallende wijzigingen t.o.v. het
huidige verdrag:

  • Het nieuwe verdrag is niet meer van toepassing op vermogensbelastingen. Zo biedt het verdrag geen bescherming meer tegen de toepassing van de Jaarlijkse Taks op Effectenrekeningen.
  • België mag geen roerende voorheffing meer toepassen op intresten betaald aan een inwoner van Nederland (nu 10%).
  • Op dividenden betaald aan een inwoner van de andere staat mag 15% dividendbelasting (roerende voorheffing) worden ingehouden. Tenzij het dividend betaald wordt aan een vennootschap uit de andere staat die een deelneming bezit van minstens 10% gedurende minimaal l jaar, alsdan mag er geen dividendbelasting worden ingehouden (i.p.v. 5% onder het huidige verdrag).
  • Dividenden van een van Nederland naar België zetelverplaatste BV blijven gedurende 10 jaar onderworpen aan Nederlandse dividendbelasting (tarief 7,5%) zolang de conserverende aanslag nog geheel of gedeeltelijk openstaat.
  • Meerwaarden op aandelen zijn belastbaar in de woonstaat. Evenwel erkent België het Nederlandse heffingsrecht over het deel van de meerwaarde die bij wonen in Nederland is opgebouwd en waarvoor een conserverende aanslag werd opgelegd. De 10-jaarstermijn van het huidige verdrag wordt dus onbeperkt onder het nieuwe verdrag.
  • Verrassend genoeg zijn er geen wijzigingen aan het pensioenartikel.
  • België zal nog slechts vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting verlenen ingeval het inkomen effectief in Nederland belast is.

Het nieuwe verdrag treedt pas in werking na ratificatie in beide staten. Aangezien in België naast het federale parlement ook de 3 gemeenschappen en de 3 gewesten hun goedkeuring moeten verlenen aan het verdrag, kan dit nog wel even duren...

Wij houden u verder op de hoogte via onze nieuwsbrief.