Overzicht fiscaliteit m.b.t. aan werknemers of bedrijfsleiders gratis ter beschikking gestelde personenwagen

 

Voor de werknemer

Indien men een personenauto ter beschikking krijgt, dient hierover een voordeel van alle aard (hierna VAA) aangerekend te worden. 
Dit VAA wordt als bruto loon belast in de personenbelasting. 
De berekening van het VAA is afhankelijk van een aantal elementen/

  • CO2-uitstoot: het basispercentage (5,5%) wordt verhoogd of verlaagd met 0,1% per gram CO2 afhankelijk van het feit of de CO2-uitstoot van de wagen hoger dan wel lager ligt dan de referentie-uitstoot die afhankelijk is van het type brandstof, 89 g/km voor diesel en 107 g/km voor andere brandstof (benzine/lpg). Het maximum percentage bedraagt 18% en het minimum percentage bedraagt 4%.
  • Cataloguswaarde: dit is de waarde van het voertuig in nieuwe staat (incl. opties, accessoires, BTW) en voor particulieren zonder rekening te houden met eventueel ontvangen kortingen, verminderingen en ristorno’s.
  • Datum eerste inschrijving: er wordt een jaarlijkse vermindering van 6% toegepast op bovenvermelde cataloguswaarde vanaf het tweede jaar na de datum van eerste inschrijving (rekening houdend met de maximale vermindering dient er minstens met 70% van de cataloguswaarde rekening te worden gehouden)
  • Gebruiksduur: het aantal dagen dat men over de wagen kon beschikken


Belangrijk om te noteren is dat een eigen bijdrage in mindering gebracht mag worden van het VAA.
In hoofde van de werkgever is geen aftrek van de eigen bijdrage door de werknemer meer toegestaan.  
Tevens merken wij op dat er een minimum VAA wordt bepaald (momenteel 1.280,00 EUR). 

Voor de werkgever

Op het gebied van de vennootschapsbelasting dient m.b.t. het VAA rekening gehouden te worden met een minimum belastbare grondslag. Deze bedraagt 40% van het VAA indien de vennootschap de brandstofkosten m.b.t. de privé verplaatsingen van de wagen betaalt. In de andere gevallen blijft het behouden op 17% zoals voorheen. 

Daarnaast wordt de aftrekbaarheid van de kosten m.b.t. bedrijfsauto's beperkt. 
Voor natuurlijke personen (eenmanszaken) geldt een vast aftrekpercentage van 75% voor alle autokosten.
Voor vennootschappen wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de brandstofkosten waarvoor een aftrekpercentage van 75% van toepassing is en anderzijds de overige autokosten waarvoor het aftrekpercentage wordt vastgesteld op basis van de CO2-uitstoot en het type brandstof. 

Tot slot dient, indien men een bedrijfsvoertuig rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking stelt, rekening gehouden te worden met een RSZ - solidariteitsbijdrage. Deze bijdrage is verschuldigd per voertuig dat ter beschikking wordt gesteld en wordt bepaald op basis van een maandelijks forfaitair bedrag (ongeacht of de persoon aan wie de wagen ter beschikking wordt gesteld een eigen bijdrage betaalt). 
Voor 2014 mag deze maandelijkse bijdrage, die afhankelijk is van de CO2-uitstoot en het type brandstof, niet minder bedragen dan 25,10 EUR. De concrete formules vindt u elders op onze website onder “Tarieven en Percentages > fiscale waardering van voordelen > 9.4. voordeel autogebruik”. 

BTW

De aftrekbaarheid van de BTW wordt bepaald door het gewijzigde artikel 45, §1 quinquies van het BTW-Wetboek. Hieruit blijkt dat de BTW slechts aftrekbaar is a rato van het werkelijke beroepsgebruik. Voor personenwagens die gratis ter beschikking worden gesteld aan een bedrijfsleider of een personeelslid wordt in drie methoden voorzien om de aftrekbare BTW te bepalen. 

  • Rittenadministratie: waarbij de bestuurder van de wagen een nauwgezette administratie bewaart van de beroepsmatige kilometers. De aftrekbare BTW wordt vervolgens berekend op basis van het aandeel van de beroepsmatige kilometers in het totaal aantal gereden kilometers (beperkt tot maximum 50% aftrekbaarheid)
  • Semi-forfaitaire methode: deze berekeningsmethode houdt rekening met de afstand woon-werkverkeer en het aantal dagen dat de betrokken persoon op kantoor aanwezig was. De maximale aftrekbaarheid volgens deze methode is tevens beperkt tot 50%. Voor de concrete berekeningswijze verwijzen wij naar onderstaand voorbeeld.
  • Forfaitaire methode: de aftrekbare BTW wordt vastgesteld op 35%.

Toepassingsvoorbeeld

Men stelt een diesel wagen met een cataloguswaarde van 35.000 EUR (incl. opties, excl. kortingen e.d.) en een CO2-uitstoot van 135 g/km ter beschikking. De eerste inschrijving van de wagen is 1 januari 2016 en de wagen wordt gedurende het hele jaar ter beschikking gesteld. 
Het woon-werkverkeer bedraagt 30 km (enkele rit) en in het totaal heeft men met de wagen 25.000 km gereden gedurende de betrokken periode. 
Op het gebied van de BTW wordt geopteerd voor de tweede methode. 

Voor de werknemer

Rekening houdend met bovenvermelde gegevens bedraagt het VAA 3.030,00 EUR. 

VAA = 35.000 x 100% x 365/365 x (5,5% + 4,6%) x 6/7 = 3.030,00 EUR. 

Voor de werkgever (vennootschap) 

In de vennootschapsbelasting dient rekening gehouden te worden met een minimum belastbare grondslag van 515,10 EUR (indien geen brandstof vergoed) of 1.212,00 EUR (indien wel brandstof vergoed aan de werknemer).
 
Minimum belastbare grondslag = 3.030,00 x 17% = 515,10 EUR OF 3.030,00 x 40% = 1.212,00 EUR 

De aftrek van de brandstof is steeds beperkt tot 75%. 
De overige kosten zijn, op basis van de gegevens in ons voorbeeld, tevens aftrekbaar voor 75%. 

Voor de werkgever (eenmanszaak)

De aftrek van alle autokosten is steeds beperkt tot 75%. 

Solidariteitsbijdrage RSZ

Maandelijkse solidariteitsbijdrage = ((135 x 9) – 600) / 12 x 137,45/114,08 = 61,75 EUR 

BTW

De aftrekbare BTW wordt ten slotte beperkt tot 28% 

% privégebruik = (afstand woon-werk x 2 x 200 + 6000)/ totaal aantal gereden km 
(30 x 2 x 200 + 6000) / 25.000 x 100 = 72% 

% beroepsgebruik = 100% - 72% = 28%