Circulaire BTW i.v.m. gemengd gebruikte goederen

 

 

Bedrijfswagens

 

De belastingadministratie hanteert drie methoden om de aftrekbare BTW (in verhouding tot het beroepsgebruik) te bepalen.

 

 

1. De rittenadministratie

Concreet moet men een kilometeradministratie opmaken waarbij alle beroepsmatige verplaatsingen genoteerd worden. Aan de hand van deze administratie zal het beroepsmatig gedeelte bepaald worden. Bv.: gedurende jaar X werd in totaal 60.000 km gereden waarvan 24.000 km beroepsmatig dan zal de BTW voor 40% aftrekbaar zijn. Belangrijk om te noteren is dat de BTW voor maximum 50% aftrekbaar is. Bv.: 60.000 km in totaal waarvan 40.000 km beroepsmatig dan is de aftrek van BTW beperkt tot 50%

 

 

2. Een semi-forfaitaire methode (o.b.v. het woon-werk verkeer)

Deze methode hanteert een formule om het beroepsmatig gedeelte, en bijgevolg de aftrekbare BTW, te bepalen. Concreet ziet de formule er als volgt uit: % privé = (afstand woon-werk x 2 x 200 + 6.000)/totaal aantal gereden km x 100 % beroepsgebruik = 100% - % privé Bv.: afstand woon-werk (enkel) is 30 km en het totaal aantal gerende km tijdens het betrokken jaar is 30.000 % privé = (30 x 2 x 200 + 6.000)/30.000 x 100 = 60 % beroepsgebruik = 100% - 60% = 40% (De BTW is voor 40% aftrekbaar) Voor deze methode geldt tevens het principe dat de BTW voor max. 50% aftrekbaar is.

 

 

3. Een forfait van 35%

Het beroepsgebruik wordt forfaitair vastgesteld op 35% zonder dat hiervoor enig bewijs geleverd moet worden.

 

Deze drie methoden blijven bestaan maar de belastingadministratie versoepelt/vereenvoudigt bepaalde aspecten.
Hieronder vatten we de voornaamste wijzigingen kort samen.

Bedrijfswagen als bezoldiging (‘salariswagen’)

Een bedrijfswagen die louter als verloningsinstrument wordt gebruikt is een zgn. salariswagen. In principe kan voor dergelijke wagens geen BTW afgetrokken worden. Om toepassing te kunnen maken van de forfaitaire of semi-forfaitaire methode is immers vereist dat de wagen benut wordt als werkinstrument of exploitatiemiddel en niet louter als verloningsinstrument. De rittenadministratie methode is wel mogelijk maar nutteloos aangezien een salariswagen geen zakelijke kilometers zal maken waardoor het beroepsmatig gebruik en bijgevolg de aftrekbare BTW 0% zal bedragen. De belastingadministratie heeft in haar nieuwe circulaire het standpunt ingenomen dat salariswagens toch als werkinstrument of exploitatiemiddel beschouwd zullen worden. Hierdoor wordt het mogelijk om via de forfaitaire of semi-forfaitaire methode de BTW deels af te trekken. De rittenadministratie blijft uiteraard nutteloos voor salariswagens aangezien er geen zakelijke kilometers zijn.

Meerdere wagens ter beschikking

Indien aan een bedrijfsleider meerdere wagens ter beschikking worden gesteld vereist de circulaire een minimaal beroepsmatig gebruik van 10% opdat de forfaitaire of semi-forfaitaire methode toegepast zouden kunnen worden. Bovendien kan men de forfaitaire of semi-forfaitaire methode in dit scenario slechts toepassen voor één voertuig. Voor de andere wagen(s) zal bijgevolg steeds een rittenadministratie gevoerd moeten worden.

Handelsvertegenwoordigers

De belastingadministratie neemt in de circulaire het standpunt in dat wagens van werknemers die een arbeidsovereenkomst als handelsvertegenwoordiger hebben afgesloten geacht worden een beroepsgebruik van minstens 50% te hebben (dit is tevens de maximum aftrek) tenzij geopteerd wordt voor één van de twee andere systemen. Bijgevolg zal voor dergelijke wagens, indien geopteerd wordt voor een rittenadministratie, de BTW steeds voor 50% aftrekbaar zijn zelfs als er geen effectieve rittenadministratie wordt bijgehouden.

Woon-werkverkeer

De circulaire voorziet bovendien in een aantal toelichtingen m.b.t. specifieke praktijkgevallen. Onder andere wordt ingegaan op de situatie van demowagens en een aantal situaties die al dan niet als woon-werkverkeer beschouwd moeten worden. Enige toelichting omtrent deze specifieke gevallen bezorgen wij op eerste verzoek.

 

Betaling van vergoeding voor opties of een duurder model

Daarnaast gaat de circulaire in op de situatie waarbij een vergoeding wordt betaald voor de opties of een duurder model in het kader van een gratis ter beschikking gestelde wagen. Dergelijke vergoeding zou beschouwd kunnen worden als een vergoeding voor verhuur waardoor de BTW volledig aftrekbaar zou zijn. De beoordeling of er sprake is van een terbeschikkingstelling dan wel verhuur betreft een feitenkwestie maar in de circulaire wordt verduidelijkt dat de belastingadministratie een wagen als gratis ter beschikking gesteld zal beschouwen indien onderstaande twee voorwaarden voldaan zijn:

• De vergoeding eenmalig is bij aanvang van de terbeschikkingstelling van de wagen
• De keuze voor opties of een duurder model facultatief is

 

Andere roerende bedrijfsmiddelen

 

Voor andere bedrijfsmiddelen kan men als belastingplichtige opteren voor een algemeen forfait van 75% i.p.v. het werkelijke beroepsgebruik aan te tonen. Dit forfait kan niet worden toegepast op de levering van bepaalde goederen zoals water, gas, elektriciteit. De circulaire stelt dat voor de gratis terbeschikkingstelling van verwarming en elektriciteit de BTW volledig aftrekbaar is indien het een ‘normaal verbruik’ betreft en de BTW die geacht wordt in het voordeel van alle aard vervat te zijn wordt afgedragen aan de Schatkist.