Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact  |  GDPR

Transfer pricing - verplicht landenrapport voor multinationals

 

1. Algemeen

De OESO tracht de uitholling van de belastbare basis in het ene land door kunstmatige winstverschuivingen naar een ander land te bestrijden via het BEPS – actieplan (Base Erosion and Profit Shifting).

Dit actieplan wordt o.a. uitgewerkt a.d.h.v. een aantal documentatieverplichtingen.
Eén van deze verplichtingen is het landenrapport.

 

2. Toepassingsgebied

Het landenrapport is verplicht voor multinationale groepen die een geconsolideerde omzet van meer dan 750 miljoen euro realiseren.

In principe moet de moedervennootschap het landenrapport neerleggen in haar woonstaat (een Belgische uiteindelijke moederentiteit moet bijgevolg het landenrapport indienen in België).
In onderstaande situaties zijn echter Belgische groepsentiteiten die geen uiteindelijke moederentiteit zijn, toch verplicht om het landenrapport in te dienen/

• De uiteindelijke moederentiteit is niet verplicht om een landenrapport op te stellen en in te dienen;
• De uiteindelijke moederentiteit stelt een landenrapport op en dient dit in, maar de woonstaat van de uiteindelijke moederentiteit heeft geen verdrag met België over automatische uitwisseling van het landenrapport;
• De uiteindelijke moederentiteit stelt een landenrapport op en dient dit in én er is een instrument voor automatische uitwisseling, maar er vindt geen effectieve uitwisseling van het landenrapport plaats.

 

3. te verwerken informatie 

Het landenrapport bevat drie tabellen;

 

A. Tabel 1

In deze tabel moet de multinationale groep, per land, een overzicht geven van;
• De opbrengsten
• Winst of verlies voor belastingen
• Betaalde inkomstenbelasting
• In de enkelvoudige jaarrekening opgenomen nog verschuldigde inkomstenbelasting
• Gestort kapitaal
• Gereserveerde winst
• Aantal personeelsleden in VTE (voltijds equivalent)
• Materiële vaste activa (andere dan cash)

 

B. Tabel 2

In deze tabel identificeert de groepsentiteit zich met vermelding van het rechtsgebied waarvan het inwoner is en de voornaamste bedrijfsactiviteit(en). Groepsentiteiten die opgericht werden buiten het rechtsgebied waarvan ze inwoner zijn moeten dit vermelden.

 

C. Tabel 3

In deze tabel kan aanvullende informatie worden opgenomen die de multinationale entiteit noodzakelijk acht om de gegevens van de eerste twee tabellen goed te begrijpen.

Hoewel de belastingadministratie de verstrekte gegevens mag gebruiken voor controle, mag de aanslag niet louter op het landenrapport gebaseerd worden.

 

4. Inwerkingtreding

Deze formaliteit geldt voor boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 en het landenrapport moet ingediend zijn binnen 12 maanden na afsluiten van het boekjaar.

In geval van een boekjaar dat loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 moet het landenrapport m.a.w. uiterlijk tegen 31 december 2017 ingediend worden.
In geval van niet naleving van de regels inzake het landenrapport kunnen boeten, van 1.250 EUR tot 25.000 EUR, opgelegd worden.

 

 

 

 

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET