Actua

Fiscale controleacties over 2021

 

De fiscus kondigt elk jaar enkele controleacties aan, opdat belastingplichtigen reeds een idee hebben van de kans op een fiscale controle dan wel op een vraag om inlichtingen. Voor inkomstenjaar 2021 – aanslagjaar 2022 worden voor ondernemingen controles verwacht op de toekenning van auteursrechten, de voorwaarden voor de aanleg van de liquidatiereserve en de boeking van niet -recurrente kosten.


Auteursrechten winnen aan belang als verloningstechniek, gelet op hun fiscaal gunstige behandeling. Tot een brutobedrag van EUR 62.550,00 zijn ze belastbaar als roerende inkomsten aan een belastingtarief van slechts 15% (tegenover beroepsinkomsten die progressief worden belast aan een tarief dat kan oplopen tot 55%). Uiteraard zijn er wel enkele voorwaarden verbonden aan het gunstregime. Allereerst dient er sprake te zijn van een “auteursrechtelijk” beschermd werk, zo dient het werk over voldoende originaliteit te beschikken, moet het werk in een concrete vorm zijn uitgedrukt en dient het werk voort te komen uit een creatieve activiteit. Bijgevolg dient de belastingplichtige over voldoende documentatie, zoals prestatiefiches en een overzicht van gerealiseerde projecten, te beschikken. In de vorm van vragen om inlichtingen stelt de fiscus enkele controlevragen om na te gaan of u wel in aanmerking komt voor de fiscale gunstregeling. De fiscus beschikt hierbij over een gestandaardiseerde vragenlijst over de cessie, de vergoeding, de kosten en de exploitatie van auteursrechten.

Ten tweede zal u als vertegenwoordiger van een onderneming een hoger risico hebben op een fiscale controle indien u de voorwaarden van de liquidatiereserve niet heeft nageleefd. Om namelijk gebruik te mogen maken van de liquidatiereserve, dient de onderneming een “kleine” vennootschap te zijn in de zin van het vennootschapsrecht. Indien een vennootschap samen met andere vennootschappen onder dezelfde centrale leiding staat, dient voor het groottecriteria gekeken te worden naar al die vennootschappen te samen. Bijgevolg vergroot de kans dat de vennootschap een grote vennootschap wordt en dus niet voldoet aan de voorwaarden van de liquidatiereserve. Vandaar voert de fiscus controles uit om na te gaan dat ondernemingen niet ten onrechte gebruik maken van de liquidatiereserve.

Ten derde heeft u als onderneming ook een hogere kans op controles, indien in uw jaarrekening de niet-recurrente kosten van aanzienlijke omvang zijn. Niet-recurrente kosten, ook wel uitzonderlijke kosten genoemd, staan geboekt op rekening 66 en omvatten kosten die niet uit de normale activiteit van de onderneming voortvloeien. Het gaat onder meer over afschrijvingen, waardeverminderingen op vaste activa of minderwaarden uit de realisatie van vaste activa. Via vragen om inlichtingen doelt de fiscus op bewijsstukken ter verantwoording van het beroepsmatige karakter en de echtheid van de kost.

 

Ten slotte benadrukken wij graag dat de fiscus ook tal van diverse, minder voorzienbare controles voert bij zowel ondernemingen als particulieren. Mocht u het voorwerp uitmaken van enige controle of vraag om inlichtingen, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Het naleven van wettelijke termijnen kan tevens hier van belang zijn en verdient voldoende waakzaamheid.