Actua

Een project in Luxemburg: verstrengde regels voor detachering

 

Stuurt u soms personeel uit naar het Groothertogdom Luxemburg? 
Dan bent u verplicht daar voorafgaand een elektronische aangifte van te doen bij de Luxemburgse arbeidsinspectie via het daarvoor bestemde elektronische platform. 
Hierna ontvangen uw werknemers een zogenaamde sociale badge. Bij een controle zal de inspectie de QR-code van de sociale badge scannen om na te gaan of aan bovenstaande verplichtingen werd voldaan. Komt daar nog bij dat zonder A1-verklaring én sociale badge aan buitenlandse werknemers dikwijls de toegang tot de werkplaats / werf wordt ontzegd. 
In de elektronische aangifte moeten volgende gegevens overgemaakt worden:

 • Identificatiegegevens van de betrokken onderneming
 • Aanvangsdatum en voorziene duur van de detachering
 • Plaats van tewerkstelling in Luxemburg
 • Naam van de contactpersoon in Luxemburg
 • Persoonsgegevens van de werknemers en hun beroep of functie
 • Kopie van de arbeidsovereenkomst en de terbeschikkingstellingsovereenkomst
 • EU-detacheringsformulier A1
 • Officiële documenten met beroepskwalificatie van de werknemers

Onder invloed van de nieuwe wet moeten bijkomend nog vier extra documenten aan de arbeidsinspectie worden overgemaakt:

 • Loonfiches en betalingsbewijzen voor de volledige duur van de detachering
 • Tijdregistraties waarop de begin- en einddatum en de dagelijkse arbeidsduur vermeld worden
 • Kopie van het medisch attest bij aanwerving afgeleverd door de bevoegde gezondheids- en arbeidsdiensten
 • Kopie van het verblijfsdocument voor alle gedetacheerde niet-EU onderdanen

Alle documenten moeten steeds naar het Frans of het Duits vertaald worden. 
Ondanks het feit dat alle documenten worden verzameld op een elektronisch platform, moet de buitenlandse onderneming alsnog een contactpersoon in Luxemburg aanstellen. 
Zijn taak beperkt zich evenwel tot de eventuele contacten met de arbeidsinspectie.