Actua

Covid-19 en de gevolgen voor internationale tewerkstelling: UPDATE

De Corona pandemie daagt op verschillende vlakken ondernemers uit en dat is ook voor de grensoverschrijdende tewerkstelling niet anders. Veel werknemers mogen de grens niet meer oversteken om in het buitenland te werken of doen dit omwille van praktische bezwaren niet langer.


Zo zijn er vandaag twee situaties denkbaar;
- een medewerker werkt in België, maar woont in het buitenland (bv. Nederland);
- een medewerker heeft een salary split.


Situatie 1

Een buitenlandse werknemer die in België werkt, mag de grens niet meer over en werkt verplicht van thuis. Wat met de sociale premieheffing (RSZ) en inkomstenbelasting.
Bij grensoverschrijdende tewerkstelling is een werknemer in principe onderworpen aan de sociale zekerheid en inkomstenbelasting van het land waar hij werkt. Indien een werknemer die gewoonlijk in België werkt, maar buiten België woont zich plots verplicht ziet om van thuis uit (in het buitenland) te werken, zou dit tot gevolg kunnen hebben dat hij in zijn “thuisland” sociale premies en inkomstenbelasting verschuldigd is. Dit zou een enorme administratieve rompslomp met zich meebrengen.

België heeft een hele reeks afwijkingen op dit principe met haar buurlanden onderhandeld. In bovenstaande hypothese mag worden uitgegaan van de “theoretische” plaats van tewerkstelling i.p.v. waar de werknemer op dat ogenblik effectief werkt. Sociale zekerheidsbijdragen en belasting blijven dan verschuldigd in het land van die theoretische tewerkstellingsplaats.

Wat het sociale zekerheidsaspect betreft, heeft België beslist om deze tolerantie minstens tot 31 december van dit jaar te handhaven.
Dit geldt o.a. voor de Nederlandse, Duitse en Franse grensarbeiders.
De regeling geldt mutatis mutandis ook voor Belgische werknemers die gewoonlijk in de buurlanden actief zijn.

Een voorbeeld
Een Nederlandse werknemer spendeert 80% van de arbeidstijd in België, 20% in Nederland. De Belgische sociale premieheffing is van toepassing. Indien hij meer vanuit Nederland actief zou worden en daar meer dan 25% van zijn arbeidstijd zou spenderen, zal de Nederlandse sociale premieheffing van toepassing zijn. Om een mogelijke wissel van sociale zekerheidstelsel te voorkomen, heeft België beslist geen rekening te houden met het tijdelijke thuiswerk.Situatie 2

Een werknemer heeft een salary split.
Bij een dergelijke split wordt het salaris in verschillende landen belast, pro rata de fysieke aanwezigheid daar, bijvoorbeeld 50% België, 50% Nederland. De fysieke aanwezigheid kan in deze COVID periode procentueel verschuiven. Dat dit een fiscaal nadeel kan opleveren voor de werknemer hoeft niet gezegd. Niet enkel zou de salarisadministratie aangepast moeten worden, ook zouden er gevolgen zijn op het vlak van de belastingaangiften in de verschillende landen.

Zowel in ons land als in de buurlanden bestaat er een consensus dat dit geen nadeel mag opleveren voor de werknemer. De belastingdiensten houden met andere woorden rekening met de fictie alsof de werknemer nog steeds zijn of haar normale tewerkstellingspatroon aanhoudt. Dit geldt in de meeste lidstaten ook op sociale zekerheidsvlak.

Wat als het tewerkstellingspercentage van een werknemer toch definitief wijzigt na de thuiswerkperiode. Belangrijk is om op dit vlak de vinger aan de pols te houden. Eventueel zal de salarisadministratie moeten worden aangepast, maar ga als werkgever niet overhaast te werk. De percentages waarop een salary split loonadministratie gebaseerd zijn, moeten bekeken worden op jaarbasis. Indien nodig kunnen er later op het jaar nog steeds de nodige correcties worden aangebracht.

Wat B&R adviseert, is om in voorkomend geval een gedetailleerd overzicht (bv. outlook agenda) bij te houden van waar de medewerker fysiek aan het werk is, gestaafd met de nodige bewijsstukken (bv. tankbonnen).

Verder, de belastingdienst heeft een FAQ met concrete situaties opgesteld en verduidelijkt die in haar circulaire van 17/06/2020, betreffende FAQ COVID-19 en grensoverschrijdende arbeid.
U vindt de volledige tekst van de circulaire met vraag en antwoord hier terug.