Actua

Belgische administratie verduidelijkt haar standpunt inzake afkoop NL pensioen in eigen beheer.

De discussie is u misschien bekend, vanaf 1 april 2017 werd het mogelijk om de commerciële waarde van het Nederlandse pensioen in eigen beheer fiscaal geruisloos af te stempelen naar de fiscale waarde, mits dit gebeurt in combinatie met volledige afkoop van het pensioen dan wel volledige omzetting in een oudedagsverplichting.

Bij volledige afkoop wordt een belastingkorting gegeven op de grondslag. De korting zakt echter aanzienlijk, indien men besluit om na 31 december 2017 af te kopen (korting zakt van 34,5% naar 25% en vervolgens, vanaf 2019 naar 19,5%).

Lang bleef onduidelijk hoe België de afgekochte pensioenen in eigen beheer zou takseren. Een administratieve rondzendbrief van 21 december 2017 brengt nu (gedeeltelijk) duidelijkheid. Helaas bevestigt de administratie haar eerder informeel gecommuniceerd standpunt. Hieronder vindt u een schematisch overzicht van het administratief standpunt.

De volledige circulaire vindt u hier: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=785e710e-1d78-444f-a23c-1c9d5619d206&caller=1#findHighlighted

Uiteraard zijn onze fiscalisten graag bereid u nader toelichting te verschaffen.

Samenvattende tabel uitfaseren PEB – Belgisch perspectief*
Optie Situatie verdrag BE-NL Standpunt BE-administratie

AFKOOP: de DGA besluit om de pensioentoezegging in eigen beheer af te kopen. Indien hij of zij dit voor 2019 doet, kan men genieten van de voornoemde fiscale korting.

Voor afkoop van nog niet ingegane pensioenen in eigen beheer (PEB) is Nederland heffingsbevoegd. Belangrijk hierbij is wel dat België enkel vrijstelling met progressievoorbehoud zal verlenen wanneer de betrokken inkomsten effectief belast worden in Nederland. Aangezien Nederland in een korting voorziet, is dit deel van het inkomen niet effectief belast. Het bedrag van de korting wordt om die reden niet vrijgesteld in België.

Voor afkoop van reeds ingegane pensioenen in eigen beheer is België heffingsbevoegd. Echter, wanneer voldaan is aan twee cumulatieve voorwaarden, mag Nederland deze inkomsten ook belasten:

  • Afkoopwaarde bedraagt meer dan 25.000 euro en
  • De afkoop in België wordt niet aan een progressief tarief belast.

Situatie 1: De DGA is nog actief als bestuurder of zaakvoerder (al dan niet bezoldigd). 
- Fiscale korting wordt in België progressief belast (tarief tot 50% + aanvullende gemeentebelasting)

Situatie 2: De DGA is niet langer actief als bestuurder of zaakvoerder. 
- Fiscale korting wordt beschouwd als “gratis kapitaal” 
- belastbaar als pensioen (progressief tarief)

Het gratis kapitaal is in bepaalde gevallen belastbaar tegen een afzonderlijk tarief van 16,5 %. Dat is met name zo: 
- wanneer het gratis kapitaal wordt uitgekeerd ten vroegste n.a.v. zijn pensionering op de normale datum of in één van de 5 jaren die aan die datum voorafgaan of 
- Wanneer het kapitaal wordt uitgekeerd n.a.v. zijn overlijden aan de persoon die zijn rechtverkrijgende is. 
Wanneer het gratis kapitaal wordt betaald/toegekend in andere omstandigheden dan hierboven vermeld, is het gratis kapitaal gezamenlijk belastbaar tegen het progressief tarief.

Visie B&R: zelfs indien aangenomen zou worden dat België heffingsbevoegd is over de fiscale korting, zien wij geen reden waarom het tarief van 10%, dat openstaat voor Belgische ingezetenen die hun individuele pensioentoezegging opnemen indien ze tot aan hun wettelijke pensioenleeftijd (in België is dit 65 jaar) actief gebleven zijn, niet zou openstaan voor de afkoop van een PEB. Wij adviseren cliënten die benadeeld worden om in eerste instantie een conformerende aangifte in te dienen, om vervolgens bezwaar aan te tekenen.

OMZETTING: de DGA besluit de pensioentoezegging om te zetten in een oudedagsverplichting (lijfrente)

Toepassing van artikel 18, België kan heffingsbevoegd zijn

De circulaire laat verstaan dat de Belgische administratie op een later moment een standpunt zal innemen.

Dit is een discussie die van oudsher gevoelig ligt. Indien de rente wordt gezien als beschikken over het pensioen, dan bestaat de kans dat naar Belgisch recht de gehele fiscale waarde van het pensioen op het moment van omzetting als inkomen in aanmerking moet worden genomen.

BEVRIEZING: Aan de tot 01.07.2017 bestaande opgebouwde pensioenen mag er niets meer worden voorzien.

Bij de uitkeringen van de pensioenen in eigen beheer zullen deze onder het toepassingsgebied van artikel 18, § 1 vallen en in België belastbaar zijn.

Ook hier geldt voor die uitkering dezelfde fiscale kwalificatie als hiervoor vermeld, met dien verstande dat wanneer het zou gaan om een rente i.p.v. een kapitaal en de verkrijger geen opdracht meer uitoefent als bestuurder of zaakvoerder, het bij hem gaat om een pensioenrente die gezamenlijk belastbaar is tegen het progressief tarief (tot 50% + aanvullende gemeentebelasting.)

*De tabel is louter informatief en maakt geen juridisch advies uit. In elk concreet dossier dient u contact op te nemen met uw Belgische adviseurs.