disclaimer - site by FBD
 

 

Roerende inkomsten / 
belastingregime (2012/2013)


Het belastingregime van de roerende inkomsten dat voor 2012 nog volledig werd gewijzigd, is voor 2013 opnieuw hertekend.
Tot eind 2011 was de roerende voorheffing - zeg maar de belasting die u betaalt aan de bron op rente en dividend – “bevrijdend”.
Men had het dan ook over de “bevrijdende of liberatoire” roerende voorheffing.
De (in België) gevestigde bank of financiële tussenpersoon die u rente of dividend betaalde, hield meteen op het ogenblik van de toekenning of de betaalbaarstelling de belasting in (bronheffing).
Verder was u dan niet meer verplicht het inkomen aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting.
U herinnert zich dat voor 2012 het belastingtarief voor de meeste roerende inkomsten werd opgetrokken tot 21% verhoogd met een “bijkomende heffing” van 4% boven de 20.020 EUR.
Om controle en een juiste inning van die bijkomende heffing mogelijk te maken is men voor 2012 afgestapt van het bevrijdend karakter van de roerende voorheffing en voorzag men in een “algemene aangifteplicht”. Van meet af aan was het duidelijk dat de bijkomende heffing een draak van een belasting was en de inning ervan administratief een ramp…
Reden waarom de federale regering voor 2013 beslist heeft de bijkomende heffing naar de prullenbak te verwijzen, het tarief van de roerende voorheffing te verhogen tot 25% en opnieuw liberatoir te maken.
Voor 2012 en 2013 geldt dus een volledig verschillend belastingregime.

Voor 2012 bepaalt het wetboek inkomstenbelasting dat u al uw roerende inkomsten verplicht moet aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting.
Daar bestaan 3 uitzonderingen op / U hoeft niet aan geven ;

- liquidatiedividenden en rente op de Leterme-staatsobligaties;
- rente of dividend waarop u 21% roerende voorheffing heeft betaald en waarop u bovendien de
  bijkomende heffing aan de bron door uw financiële tussenpersoon heeft laten inhouden (ook
  de rente op uw zichtrekeningen!);
- rente of dividend waarop u 21% of 25% heeft betaald (of 15% voor de rente op 
  spaarboekjes boven de vrijstellingsgrens) en indien blijkt  dat u met het totaal van uw  
  roerende inkomsten niet boven de grens van 20.020 EUR komt op jaarbasis en dus ook
  geen bijkomende heffing verschuldigd bent.

Men heeft nog overwogen om een “verklaring op eer” in het aangifteformulier 2012 op te nemen waarin u dan al dan niet kan bevestigen dat de bijkomende heffing van toepassing is.
Omdat een dergelijke verklaring die men ten onrechte zou afleggen verstrekkende gevolgen heeft, wordt nu voorzien in een “vakje” dat u al dan niet aankruist net zoals u dat doet voor uw buitenlandse bankrekeningen (en levensverzekeringen).

Voor 2013 is de roerende voorheffing opnieuw volledig bevrijdend.
De belasting die u aan de bron betaalt, ontslaat u van elke verdere aangifteplicht.
Het tarief is opgetrokken tot 25%.
15% blijft u betalen op /

- rente boven de vrijgestelde schijf van 1.880 EUR van gereglementeerde
  spaarboekjes;
- de rente op de Leterme-staatsobligaties;
- inkomsten uit residentiële vastgoedbevaks;
- de auteursrechten tot 56.450 EUR (geïndexeerd voor 2013).

Belangrijk; net zoals in het verleden mag u nog steeds “vrijwillig” aangifte doen van uw roerende inkomsten waarop reeds belasting betaald werd.
Een dergelijke vrijwillige aangifte kan nuttig zijn indien uw aanslagvoet in de inkomstenbelasting lager ligt dan het tarief van de roerende voorheffing… En dat is best mogelijk indien u bijvoorbeeld zeer weinig of geen progressief te belasten inkomsten geniet.
In dat geval kan een lager IB tarief van toepassing zijn dan 25%, en wordt een deel van de ingehouden roerende voorheffing terugbetaald…
De aangifteplicht blijft wel overeind voor /

- inkomsten uit verhuring van roerende goederen;
- lijfrenten, diverse inkomsten van roerende aard;
- royalty’s en auteursrechten;
- rente op gereglementeerde spaarboekjes boven de 1.880 EUR waarop geen roerende
  voorheffing werd betaald;
- rente op hypothecaire schuldvorderingen;
- sommige dividenden…
- in het buitenland geïnde rente & dividenden.