disclaimer - site by FBD

Een eerste stap in de harmonisatie van het statuut arbeiders / bediendenVanaf 1 januari 2012 zullen voor arbeiders en bedienden nieuwe opzegtermijnen gelden.
De regeling is van toepassing voor "nieuwe" arbeidsovereenkomsten en betekent een eerste stap in de harmonisatie van de beide stelsels.
Een arbeidsovereenkomst is "nieuw"
indien de uitvoering ervan ten vroegste op 1 januari 2012 start.
Het maakt niet uit wanneer de overeenkomst gesloten werd.
Onder anciënniteit verstaat u de periodes gedurende dewelke een werknemer "ononderbroken" in dienst is gebleven bij eenzelfde werkgever.
Zowel onder de bestaande als de nieuwe regeling zijn de opzegtermijnen afhankelijk van de anciënniteit die de werknemer in de onderneming heeft opgebouwd op het ogenblik dat de opzegtermijn ingaat.
Ook de periodes waarin een werknemer als uitzendkracht actief is geweest komen in aanmerking. (weliswaar voor een maximale duur van 1 jaar.)


De huidige opzegtermijnen gaan als volgt 

Voor arbeiders

 

 Anciënniteit  Opzegging door WG  Opzegging door WN
 < 6 m  Minstens 7 kalenderdagen* of 28 kalenderdagen  Maximaal 1/2 van de termijn die geldt voor de werkgever* of 14 kalenderdagen
 6 m < 5 j  35 kalenderdagen  14 kalenderdagen
 5 j < 10 j  42 kalenderdagen  14 kalenderdagen
 10 j < 15 j  56 kalenderdagen  14 kalenderdagen
 15 j < 20 j  84 kalenderdagen  14 kalenderdagen
 > 20 j  112 kalenderdagen  28 kalenderdagen

* Enkel indien de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement in een verkorte opzeggingstermijn voorziet.Voor bedienden
Met een jaarsalaris tot 30.535 EUR Anciënniteit  Opzegging door WG  Opzegging door WN
 < 5 j  3 maanden  1,5 maanden
 5 j < 10 j  6 maanden  3 maanden
 10 j < 15 j  9 maanden  3 maanden
 15 j < 20 j  12 maanden  3 maanden
 20 j < 25 j      15 maanden  3 maanden
 ...  ...  3 maanden


 

Met een jaarsalaris tussen 30.535 EUR en 61.071 EURDe opzeggingstermijn wordt vastgesteld in onderling overleg tussen werkgever en werknemer.
Wordt geen akkoord bereikt, beslist de rechtbank.
Bij het vaststellen van de opzeggingstermijn dienen in elk geval minimum- en maximumtermijnen te worden gerespecteerd;

Anciënniteit   Opzegging door WG  Opzegging door WN
 < 5 j      3 maanden  4,5 maanden
 5 j < 10 j  6 maanden  4,5 maanden
 10 j < 15 j  9 maanden      4,5 maanden
 15 j < 20 j  12 maanden  4,5 maanden
 20 j < 25 j  15 maanden  4,5 maanden
 ...  ...  4,5 maanden


Er bestaan berekeningsformules die gebruikt worden als richtlijn bij het bepalen van de opzeggingstermijn, denk aan formule Claeys.


Met een jaarsalaris hoger dan 61.071 EUR 

 Anciënniteit  Opzegging door WG  Opzegging door WN
 < 5 j  3 maanden  6 maanden
 5 j < 10 j  6 maanden  6 maanden
 10 j < 15 j  9 maanden  6 maanden
 15 j < 20 j  12 maanden  6 maanden
 20 j < 25 j  15 maanden  6 maanden
 ...  ...  6 maanden


De bediende die op het ogenblik van de indiensttreding meer verdient dan 61.071 EUR, kan met de werkgever reeds een opzeggingstermijn afspreken op het ogenblik van de indiensttreding.


Opzegtermijnen vanaf 2012 

Voor arbeiders

 

 Anciënniteit  Opzegging door WG  Opzegging door WN
 < 6 m  28 dagen  14 dagen
 6 m < 5 j  40 dagen  14 dagen
 5 j < 10 j  48 dagen  14 dagen
 10 j < 15 j  64 dagen  14 dagen
 15 j < 20 j  97 dagen  14 dagen
 > 20 j  129 dagen  28 dagen 

Voor bedienden
Met een jaarsalaris tot 30.535 EURHier zijn geen wijzigingen t.o.v. de bestaande regeling.Met een jaarsalaris vanaf 30.565 

 Anciënniteit  Opzegging door WG vanaf

1/1/2012
 Opzegging door WG vanaf

1/1/2014
 < 3 j  91 dagen  91 dagen
 3 j < 4 j  120 dagen  116 dagen
 4 j < 5 j  150 dagen  145 dagen
 5 j < 6 j  182 dagen  182 dagen
 > 6 j  30 dagen per begonnen jaar anciënniteit  29 dagen per begonnen jaar anciënniteit

Als uitgangspunt geldt een opzeggingstermijn van 30 dagen per begonnen jaar anciënniteit.
De opzeggingstermijn mag daarbij niet korter zijn dan die van een 'lagere' bediende.
Dit impliceert dat de termijnen voor minder dan 3 jaar en minder dan 6 jaar in dienst beperkt afwijken van deze regel, te weten 3 maanden (91 dagen) en 6 maanden (182 dagen).


 Anciënniteit  Opzegging door WN
 < 5 j  45 dagen
 5 j < 10 j  90 dagen
 minstens 10 jaar  135 dagen
 minstens 15 jaar en een jaarsalaris > 61.071 EUR  180 dagen


De mogelijkheid om de opzegtermijnen uiterlijk bij de start van de arbeidsovereenkomst vast te stellen voor bedienden met een jaarsalaris van meer dan 61.071 EUR blijft behouden.
Deze opzegtermijnen mogen evenwel niet korter zijn dan de wettelijke termijnen.